One Stop Service Center
Post Image
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ One Stop Service Center (OSSC)

เป็นศุนย์บริการผู้มาติดต่อรับบริการ เกี่ยวกับการยื่นคำขอ และรับใบอนุญาต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยา อาหาร เครื่องสำอาง สถานพยาบาล ฯลฯ) ขอรับคำปรึกษาแนะนำ ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว มีขั้นตอนกระชับและ สามารถติดต่อได้ ณ จุดเดียว Read More


 ่อง
Column Image

ค้นหา

ข้อมูล หรือ แบบฟอร์ม ในเว็ปไซต์ นี้
Column Image

Login

เข้าจัดการระบบ
 ลืมรหัสผ่าน